Joline Ndaraiya

Joy body products - Founder

She is the founder of Joy Body Products at the age of 23